POSLOVI ZAVODA Izrada novog PPZŽ
Praćenje provedbe PPZŽ
Izrada izmjena i dopuna PPZŽ
Izrada novog PPZŽ
Izrada prostornih planova gradova i općina
Izrada izvješća o stanju u prostoru
Izrada i nabava stručnih studija i podloga
Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja
Stručno-analitički i ostali poslovi

Izrada novog PPZŽ

Pripremne aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije

Sukladno odredbama novog Zakona o prostornom uređenju, Zavod je 2013. godine započeo s pripremnim aktivnostima na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije. Novi Plan treba se temeljiti na najnovijim stručnim spoznajama, novim propisima i mjerama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, trendovima i procesima u prostoru te na multidisciplinarnom pristupu izradi. Kao strateški dokument regionalnog razvoja treba imati odlučujuću ulogu u usmjeravanju društvenog i gospodarskog razvoja Zagrebačke županije, te osigurati racionalno korištenje prirodnih resursa i zaštitu prostora. Sam postupak izrade i donošenja ovog Plana u budućem razdoblju u cijelosti treba uskladiti s novom zakonskom regulativom iz područja prostornog uređenja, kao i s dinamikom izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja.

 

Tijekom 2014. godine u Zavodu je proveden niz pripremnih aktivnosti na izradi novog Plana, osobito u području vodnogospodarskog sustava, infrastrukture i zaštite prirode. U okviru pripremnih aktivnosti izrađena je i posebna stručna podloga „Implementacija Plana upravljanja vodnim područjima u Prostorni plan Zagrebačke županije“ (S. Mišetić, Zagreb, prosinac 2014.), temeljem odredbe članka 36. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).

 

Tijekom 2015. godine izrađena je „Usporedna analiza Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12 i 92/15) s Prostornim planom Zagrebačke županije“ (Zavod, listopad 2015.), kao i „Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije iz područja demografije“ (N. Rajić, studeni 2015.). Također je, u Zavodu, izrađena usporedna analiza lokacija postrojenja obnovljivih izvora energije u Prostornim planovima uređenja gradova i općina i Studiji obnovljivih izvora energije na području Zagrebačke županije (Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, 2015.).

 

Također, tijekom 2016. godine provedene su analize zaštitnih zona Potencijalnog vodozaštitnog područja Črnkovec u odnosu na provedena istraživanja Hrvatskih voda te izrađena stručna podloga - Implementacija upravljanja rizicima od poplave u Prostorni plan Zagrebačke županije.