PROSTORNI PLANOVI Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ

Prostorni plan Županije je dokument kojim se planira uređenje prostora Županije, a koji donosi Županijska skupština. Sadrži grafičke prikaze i tekstualne opise i odredbe za:

 

  • korištenje i namjenu prostora,
  • glavne mreže infrastrukture i
  • uvjete zaštite prostora i ograničenja.

 

Izrađuje se temeljem obveze iz propisa o prostornom uređenju, te se u tijeku izrade provodi javna rasprava o ponuđenim rješenjima, kada se o planu mogu izjasniti građani, stručna javnost i mediji.

 

Prostorni plan Županije se izrađuje u mjerilu 1:100.000 i nivo njegove detaljnosti odgovara ovom mjerilu. Prostorni plan Županije usklađuje se sa Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, a prostorni planovi uređenja općina i gradova na području Županije, po kojima se vrši provedba, usklađuju se s Prostornim planom Županije.

 

Prije donošenja Plana potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o njegovoj usklađenosti sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i propisima donesenim na temelju Zakona.

 

Prostorni plan Zagrebačke županije (PPZŽ) donesen je 2002. godine (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 3/02). Do sada su donesene sljedeće izmjene i dopune Plana - prve 2005. godine, druge 2007., treće 2010., četvrte 2011. i šeste 2015. godine (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 - pročišćeni tekst i 27/15). Postupak izrade V. izmjena i dopuna Plana je obustavljen. 

 

Sukladno čl. 113. st. 3. Zakona o prostornom uređenju, obzirom da su donesene Šeste izmjene i dopune Plana, Odbor za Statut, Poslovnik i propise Županijske skupštine Zagrebačke županije utvrdio je pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 31/15).

 

Osnovni prostorni plan, kao i sve njegove izmjene i dopune, mogu se pogledati u PDF formatu odabirom na izborniku s lijeve strane.

 

Prikaz tijeka izrade i donošenja Prostornog plana županije (PPZŽ) i njegovih izmjena i dopuna na području Zagrebačke županije

 

Prostorni plan možete pregledati i u WEB-GIS PREGLEDNIKU