ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama Pravo na pristup informacijama

Najčešća pitanja i odgovori

1. Čime se bavi Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije?

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i obuhvaća: izradu i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan, kao i druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda. Detaljnije o poslovima Zavoda pogledajte ovdje.

 

2. Tko izdaje lokacijske i građevinske dozvole u Zagrebačkoj županiji, može li mi Zavod izdati dozvolu ili Lokacijsku informaciju o uvjetima na mojoj čestici?

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije ne može izdavati akte iz područja prostornog uređenja i gradnje, kao ni Lokacijsku informaciju. Za izdavanje navedenih akata u Zagrebačkoj županiji nadležan je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, osim na područjima velikih gradova Samobora i Velike Gorice na kojima akte izdaju nadležne službe tih gradova. Za stručne i administrativne poslove vođenja postupka u svezi izdavanja akata iz područja prostornog uređenja i gradnje Upravni odjel ima ispostave koje rade u 8 gradova Zagrebačke županije za područja jedinica lokalne samouprave za koja su nadležni.

 

3. Kako mogu prenamijeniti svoje zemljište u građevinsko? Možete li to provesti kroz izmjenu Prostornog plana Županije?

Građevinska područja određuju se prostornim planovima uređenja (PPU) velikih gradova, gradova i općina. Postupak izrade i donošenja tog plana u nadležnosti je velikog grada, grada ili općine, kojima se možete obratiti s Vašim zahtjevom ili upitom. Prostorni plan Zagrebačke županije (PPZŽ) temeljni je dokument prostornog uređenja regionalne razine, koji razrađuje načela prostornog uređenja i utvrđuje ciljeve prostornog razvoja te organizaciju, zaštitu, korištenje i namjenu cjelokupnog županijskog prostora. U skladu s ovim Planom izrađuje se i donose prostorni planovi užeg područja, a to su prostorni planovi uređenja velikih gradova, gradova i općina, generalni urbanistički planovi, urbanistički planovi uređenja. Dakle, kroz Izmjene i dopune važećeg Prostornog plana Županije, (koji još ne pripada budućoj GIS generaciji planova), ne možete provesti prenamjenu zemljišta do razine katastarske čestice, ali u postupku njegove izmjene možete utjecati na uvjete i smjernice za njihovo planiranje u planovima užih područja. Osnovni Plan iz 2002., kao i sve njegove izmjene i dopune možete preuzeti ovdje.

  

4. Kad se planira izrada novih izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije i kako se mogu uključiti u izradu tog plana?

Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 22. sjednici, održanoj 10. prosinca 2020., donijela je VII. izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije. Sukladno Odluci o izradi VII. Izmjena i dopuna Plana, programska polazišta za njihovu izradu obuhvatila su sva prostorno planska rješenja koja je trebalo uskladiti s novim propisima, tehničkom i prostornom dokumentacijom te razvojnim potrebama naših gradova i općina. U ožujku 2023. godine započela je izrada VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Više o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije možete pogledati ovdjeU samu izradu prostornog plana možete se uključiti u javnoj raspravi, o čijem trajanju ćemo obavijestiti javnost na ovim stranicama.

  

5. Gdje mogu dobiti uvid u prostorni plan općine u kojoj stanujem?

Osnovne informacije o svim razinama prostornih planova na području Zagrebačke županije (u elektroničkom obliku) možete dobiti na posebno izrađenoj aplikaciji na našim stranicama: WEB GIS PREGLEDNIK PROSTORNIH PLANOVA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE. WEB GIS preglednik dio je Informacijskog sustava prostornog uređenja kojeg vodi i kontinuirano ažurira ovaj Zavod. Sadrži osnovne podatke o važećim prostornim planovima a dostupni su podaci za razinu Prostornog plana Zagrebačke županije, Prostornih planova područja posebnih obilježja, prostornih planova uređenja velikih gradova, gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja. Tabelarne prikaze svih donesenih prostornih planova i planova u izradi možete pogledati ovdje. Većina gradova i općina također objavljuje prostorne planove iz svoje nadležnosti na svojim web stranicama. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, dostupnost javnosti donesenog prostornog plana regionalne i lokalne razine u analognom obliku osigurava upravno tijelo u svojem sjedištu, gdje možete zatražiti službeni uvid u prostorni plan, lokacijsku informaciju i dr. (vidjeti odgovor broj 2).