ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama

Upravno vijeće

Odlukom Župana Zagrebačke županije od 29. listopada 2021. godine (KLASA: 022-01/21-01/62, URBROJ: 238/1-03-21-03) imenovan je novi saziv Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Odlukom Župana od 10. studenoga 2023. godine (KLASA: 007-02/23-01/6, URBROJ: 238-03-23-2) izmijenjen je sastav Upravnog vijeća te su danas u sastavu, kako slijedi:

 

Predsjednik:

Andrej Krlin

 

Članovi Upravnog vijeća: 

Dražen Kopač

Slaven Barišec

Martina Glasnović

Damir Halužan.

 

Upravno vijeće - slika 1

122. sjednica Upravnog vijeća Zavoda, 5.12.2023.

 

Upravno vijeće - slika 2

105. sjednica Upravnog vijeća Zavoda, 14.12.2021.

- prva sjednica u novom sazivu

 

 

Kalendar događanja:

 

1. Donošenje Financijskog plana Zavoda za iduću godinu – najkasnije do 31.12. (Zakon o proračunu, Odluka o osnivanju Zavoda, Statut)
2. Donošenje Plana rada Zavoda za iduću godinu – najkasnije do 31.12. (Odluka o osnivanju Zavoda, Statut)
3. Donošenje Plana nabave Zavoda - najkasnije do 31.1. (Zakon o javnoj nabavi, Statut)
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Financijskog izvješća Zavoda za prethodnu godinu – najkasnije do 1.3. (Odluka o osnivanju Zavoda, Statut, Procedura terenske kontrole)
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o radu Zavoda za prethodnu godinu - najkasnije do 1.3. (Odluka o osnivanju Zavoda, Statut)
6. Donošenje Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu s izvješćem za prethodnu godinu – najkasnije do 1.3. (Antikorupcijski program za ustanove kojima je osnivač Zagrebačka županija)
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Financijskog izvješća Zavoda za tekuću godinu – najkasnije do 15.7. (Odluka o osnivanju Zavoda, Statut, Procedura terenske kontrole)
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Zavoda za tekuću godinu – najkasnije do 15.7. (Odluka o osnivanju Zavoda, Statut)
9. Donošenje općih akata Zavoda, odluka o raspisivanju natječaja, zaključaka o primanju na znanje izvješća ravnatelja i dr. – prema potrebi kroz godinu.