ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POSLOVI ZAVODA

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i obuhvaća: izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan i druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

 

Iz Plana rada Zavoda izdvajamo najvažnije aktivnosti i projekte:

 

1. Praćenje provedbe Prostornog plana Zagrebačke županije


2. Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije


3. Pripremne aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije


4. Izrada prostornih planova gradova i općina


5. Izrada izvješća o stanju u prostoru


6. Izrada projekata, studija i stručnih podloga


7. Vođenje Informacijskog sustava  prostornog uređenja


8. Stručno-analitički i ostali poslovi