ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA

Izrada izmjena i dopuna PPZŽ

Županijska skupština Zagrebačke županije, na svojoj 4. sjednici, održanoj 19. i 27.  prosinca 2017. godine, donijela je Odluku o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Odlukom je utvrđena pravna osnova, razlozi i obuhvat izrade, ocjena stanja, ciljevi i polazišta, popis sektorskih studija, način pribavljanja rješenja, popis tijela koja sudjeluju, rokovi izrade, način financiranja.

 

Osnovni cilj izrade: 

  • kroz usklađivanje prostorno planskih rješenja s novim propisima, dokumentacijom i stanjem u prostoru, osigurati kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj područja Zagrebačke županije, na načelima održivog razvoja. 

Programska polazišta: 

  • izmjene i dopune svih prostorno planskih rješenja koja je potrebno uskladiti s novim propisima, novoizrađenom tehničkom i prostornom dokumentacijom, stručnim podlogama i studijama, te prilagoditi novim spoznajama o stanju u prostoru aktualiziranim tijekom praćenja izrade prostornih planova uređenja gradova i općina. 

Stručni izrađivač Plana je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.                                                                                                                                                                

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.

 

Temeljem Odluke župana o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna PPZŽ-a, pokrenut je postupak izrade Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna Plana na okoliš. Stručni izrađivač Strateške studije je tvrtka Oikon d.o.o. iz Zagreba.

Dinamika izrade i donošenja ovog Plana može se pratiti na stranicama OVDJE.

 

Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Plana objavljena je u “Glasniku Zagrebačke županije” broj 45/2017 i može se pogledati OVDJE.

 

Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i o Strateškoj studiji o utjecaju Plana na okoliš objavljena je 10. siječnja 2019. godine u Glasniku Zagrebačke županije i Večernjem listu. Održana je u razdoblju od 21. siječnja do 19. veljače 2019. godine u kojem su Prijedlog Plana i Strateška studija izloženi na Javni uvid. Objava javne rasprave može se pogledati OVDJE, a prijedlog Plana može se pogledati OVDJE.

 

Stručni izrađivač i nositelj izrade VII. Izmjena i dopuna Plana sa izrađivačem Strateške studije pripremili su objedinjeno Izvješće o javnoj raspravi koje je 21. ožujka 2019. godine objavljeno na mrežnim stranicama Zagrebačke županije. Izvješće se može pogledati OVDJE.

 

Obzirom da su programska polazišta za izradu Prijedloga VII. Izmjena i dopuna Plana, zbog prihvaćenih primjedbi u javnoj raspravi, znatno promijenjena, utvrđena je potreba provođenja ponovne javne rasprave.

 

Za potrebe dorade Strateške studije o utjecaju prostornog plana na okoliš, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije dovršio je 7. svibnja 2019. godine radni Nacrt prijedloga VII. Izmjena i dopuna Plana za ponovnu javnu raspravu.

 

Strateška studija o utjecaju Plana na okoliš dorađena je 10. listopada 2019. godine. Međusobno usklađeni dokumenti, Strateška studija i Nacrt prijedloga VII. Izmjena i dopuna Plana za ponovnu javnu raspravu sa ugrađenim mjerama za ublažavanje utjecaja na okoliš upućeni su Povjerenstvu za stratešku procjenu čija je. 3. sjednica održana 12. studenog 2019. godine.

 

Savjetodavno stručno povjerenstvo za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, na svojoj 4. sjednici održanoj 3. ožujka 2020. godine, donijelo je mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti navedene studije, čime su stvoreni uvjeti za pripremu i održavanje ponovne Javne rasprave o prostornom planu i strateškoj studiji.

 

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i o Strateškoj studiji o utjecaju Plana na okoliš objavljena je u Glasniku Zagrebačke županije i Večernjem listu. Održava se u razdoblju od 3. lipnja do 2. srpnja 2020. godine u kojem su Prijedlog Plana i Strateška studija izloženi na Javni uvid. Objava javne rasprave može se pogledati OVDJE, izmjena objave OVDJE, a prijedlog Plana može se pogledati OVDJE.