ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA

Izrada izmjena i dopuna PPZŽ

Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 22. sjednici, održanoj 10. prosinca 2020., donijela je VII. izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije. Sukladno Odluci o izradi VII. Izmjena i dopuna Plana, donesenoj krajem 2017. godine, programska polazišta za njihovu izradu obuhvatila su sva prostorno planska rješenja koja je trebalo uskladiti s novim propisima, tehničkom i prostornom dokumentacijom te razvojnim potrebama naših gradova i općina. Postupak izrade VII. Izmjena i dopuna Plana provodio se usporedo s postupkom izrade Strateške studije o utjecaju VII. Izmjena i dopuna Plana na okoliš. U zajedničkom postupku razmotreno je više od 200 zahtjeva javnopravnih tijela (2018.) i izrađen Nacrt prijedloga Plana i Studije, održane su dvije javne rasprave (2019. i 2020. godine) u kojima je obrađeno više od 400 mišljenja, prijedloga i primjedbi od kojih je gotovo 70% prihvaćeno, održane su 4 sjednice Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja VII. Izmjena i dopuna Plana na okoliš, usuglašeni međusobno dokumenti po svim fazama izrade te su, kao rezultat, u Prostorni plan ugrađene mjere zaštite okoliša utvrđene Studijom za sve novo planirane zahvate. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je 9. rujna 2020. mišljenje da je Nacrt konačnog prijedloga VII. Izmjena i dopuna Plana prihvatljiv za ekološku mrežu uz primjenu mjera ublažavanja negativnih utjecaja, a 14. rujna 2020. mišljenje da je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna Plana proveden sukladno propisima. Župan Zagrebačke županije utvrdio je 16. listopada 2020. Konačni prijedlog VII. Izmjena i dopuna Plana. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je 3. prosinca 2020. suglasnost da je Konačni prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije usklađen sa Zakonom o prostornom uređenju i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

 

Županijska skupština donijela je 10. prosinca 2020. godine Odluku o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.

 

Trenutno nema novih Izmjena i dopuna PPZŽ u izradi.