ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA

Izrada izmjena i dopuna PPZŽ

Županijska skupština Zagrebačke županije, na svojoj 4. sjednici, održanoj 19. i 27.  prosinca 2017. godine, donijela je Odluku o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Odlukom je utvrđena pravna osnova, razlozi i obuhvat izrade, ocjena stanja, ciljevi i polazišta, popis sektorskih studija, način pribavljanja rješenja, popis tijela koja sudjeluju, rokovi izrade, način financiranja.

 

Osnovni cilj izrade: 

  • kroz usklađivanje prostorno planskih rješenja s novim propisima, dokumentacijom i stanjem u prostoru, osigurati kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj područja Zagrebačke županije, na načelima održivog razvoja. 

Programska polazišta: 

  • izmjene i dopune svih prostorno planskih rješenja koja je potrebno uskladiti s novim propisima, novoizrađenom tehničkom i prostornom dokumentacijom, stručnim podlogama i studijama, te prilagoditi novim spoznajama o stanju u prostoru aktualiziranim tijekom praćenja izrade prostornih planova uređenja gradova i općina. 

Stručni izrađivač Plana je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.                                                                                                                                                                

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.

 

Temeljem Odluke župana o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna PPZŽ-a, pokrenut je postupak izrade Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna Plana na okoliš. Stručni izrađivač Strateške studije je tvrtka Oikon d.o.o. iz Zagreba.

Dinamika izrade i donošenja ovog Plana može se pratiti na stranicama OVDJE.

 

Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Plana objavljena je u “Glasniku Zagrebačke županije” broj 45/2017 i može se pogledati OVDJE.

 

Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i o Strateškoj studiji o utjecaju Plana na okoliš objavljena je 10. siječnja 2019. godine u Glasniku Zagrebačke županije i Večernjem listu. Održana je u razdoblju od 21. siječnja do 19. veljače 2019. godine u kojem su Prijedlog Plana i Strateška studija izloženi na Javni uvid. Objava javne rasprave može se pogledati OVDJE, a prijedlog Plana može se pogledati OVDJE.

 

Stručni izrađivač i nositelj izrade VII. Izmjena i dopuna Plana sa izrađivačem Strateške studije pripremili su objedinjeno Izvješće o javnoj raspravi koje je 21. ožujka 2019. godine objavljeno na mrežnim stranicama Zagrebačke županije. Izvješće se može pogledati OVDJE.

 

Obzirom da su programska polazišta za izradu Prijedloga VII. Izmjena i dopuna Plana, zbog prihvaćenih primjedbi u javnoj raspravi, znatno promijenjena, utvrđena je potreba provođenja ponovne javne rasprave.

 

Za potrebe dorade Strateške studije o utjecaju prostornog plana na okoliš, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije dovršio je 7. svibnja 2019. godine radni Nacrt prijedloga VII. Izmjena i dopuna Plana za ponovnu javnu raspravu.

 

Strateška studija o utjecaju Plana na okoliš dorađena je 10. listopada 2019. godine. Međusobno usklađeni dokumenti, Strateška studija i Nacrt prijedloga VII. Izmjena i dopuna Plana za ponovnu javnu raspravu sa ugrađenim mjerama za ublažavanje utjecaja na okoliš upućeni su Povjerenstvu za stratešku procjenu čija je. 3. sjednica održana 12. studenog 2019. godine.