ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA

Izrada izmjena i dopuna PPZŽ

Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 9. sjednici, održanoj 13. ožujka 2023, donijela je Odluku o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.

 

Time je započeo postupak izrade i donošenja ovog prostornog plana koji će se provoditi usporedo s izradom Strateške procjene utjecaja na okoliš. U razdoblju od donošenja posljednjih izmjena ovog Plana, koje su donesene u prosincu 2020., usvojeni su novi propisi i izrađene stručne podloge iz područja energetike, energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Tijekom 2022. godine Zagrebačka županija zaprimila je inicijalne zahtjeve za pokretanjem novih izmjena i dopuna Prostornog plana Županije vezano na usklađenje Plana s novim izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, planiranje solarnih elektrana velikih površina i snaga na području Zagrebačke županije i novih turističkih kapaciteta te zahtjev za određivanjem nove gospodarske zone županijskog značaja. Slijedom navedenog, glavni cilj ovih VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije biti će utvrđivanje novih lokacija za korištenje energetskih mineralnih sirovina i obnovljivih izvora energije, kao i povećanje turističkih kapaciteta uz određivanje novih lokacija turističke namjene na području Zagrebačke županije. U samom postupku izrade Plana očekuju se i drugi zahtjevi za izmjenom ili dopunom planskih rješenja, sukladno novim propisima i razvojnim potrebama gradova i općina.

Nositelj izrade VIII. Izmjena prostornog plana bit će Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, a stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Odluka Županijske skupštine objavljena je u službenom glasilu ("Glasnik Zagrebačke županije", 11/23):