ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA

Izrada novog PPZŽ

Pripremne aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije

 

Sukladno odredbama novog Zakona o prostornom uređenju, Zavod je započeo s pripremnim aktivnostima na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije. Novi Plan treba se temeljiti na najnovijim stručnim spoznajama, novim propisima i mjerama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, trendovima i procesima u prostoru te na multidisciplinarnom pristupu izradi. Kao strateški dokument regionalnog razvoja treba imati odlučujuću ulogu u usmjeravanju društvenog i gospodarskog razvoja Zagrebačke županije, te osigurati racionalno korištenje prirodnih resursa i zaštitu prostora. Sam postupak izrade i donošenja ovog Plana u budućem razdoblju u cijelosti treba uskladiti s zakonskom regulativom iz područja prostornog uređenja, kao i s Državnim planom prostornog razvoja.

 

Tijekom 2014. godine u Zavodu je proveden niz pripremnih aktivnosti na izradi novog Plana, osobito u području vodnogospodarskog sustava, infrastrukture i zaštite prirode. U okviru pripremnih aktivnosti izrađena je i posebna stručna podloga „Implementacija Plana upravljanja vodnim područjima u Prostorni plan Zagrebačke županije“ (S. Mišetić, Zagreb, prosinac 2014.).

 

Tijekom 2015. godine izrađena je „Usporedna analiza Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12 i 92/15) s Prostornim planom Zagrebačke županije“ (Zavod, listopad 2015.), kao i „Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije iz područja demografije“ (N. Rajić, studeni 2015.). Također je, u Zavodu, izrađena usporedna analiza lokacija postrojenja obnovljivih izvora energije u Prostornim planovima uređenja gradova i općina i Studiji obnovljivih izvora energije na području Zagrebačke županije (Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, 2015.).

 

Također, tijekom 2016. godine provedene su analize zaštitnih zona Potencijalnog vodozaštitnog područja Črnkovec u odnosu na provedena istraživanja Hrvatskih voda te izrađena stručna podloga - Implementacija upravljanja rizicima od poplave u Prostorni plan Zagrebačke županije (Zelena infrastruktura, studeni 2016.).

 

Tijekom 2017. godine izrađena je Analiza izgrađenosti kroz vremenska razdoblja za područje Zagrebačke županije koja se odnosi na godine: 1968., 1987., 2002. i 2013.. Analizom je prikazana izgrađenost područja naselja putem kvantificiranih pokazatelja te usporednim prikazom izgrađenosti (kartogrami) po odabranim razdobljima. (Gdi d.o.o, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, 2017.).

 

Tijekom 2018. godine izrađena je Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije u području sustava središnjih naselja. Stručnom podlogom se ukazuje na potreban odmak od formalnih planskih podjela te se predlaže smanjivanje broja središnjih  naselja i njihova podjela na satelitske gradske centre i planska revitalizacijska središta (Urbing d.o.o., autor: dr.sc. Stjepan Šterc, 2018.).

 

Tijekom 2019. godine izrađena je Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije u području grafičke primjene nacrta Pravilnika o prostornim planovima. Stručnom podlogom obrađen je sustav i metodologija primjene nacrta Pravilnika o prostornim planovima, izrađen Model primjene Pravilnika na dijelu obuhvata Prostornog plana Zagrebačke županije te donesen zaključak s prijedlozima za poboljšanje i dopunu nacrta Pravilnika o prostornim planovima. (Prior d.o.o., Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, 2019.).