ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Izrada projekata, studija i stručnih podloga

Implementacija plana upravljanja rizicima od poplava u Prostorni plan Zagrebačke županije

Implementacija plana upravljanja rizicima od poplava u Prostorni plan Zagrebačke županije - slika 1   Implementacija plana upravljanja rizicima od poplava u Prostorni plan Zagrebačke županije

 

U sklopu pripremnih aktivnosti na izradi Prostornog plana Zagrebačke županije Zavod je tijekom 2016. godine pokrenuo izradu elaborata „Implementacija plana upravljanja rizicima od poplava u Prostorni plan Zagrebačke županije“. Elaborat je izradila tvrtka Zelena infrastruktura d.o.o. u studenom 2016. godine.

 

Svrha elaborata je definirati osnovne smjernice i podatke iz Plana upravljanja rizicima od poplava (NN br. 66/16) koji će se implementirati u dijelove Prostornog plana Zagrebačke županije koji se odnosi na vodnogospodarski sustav. Elaborat je izrađen na osnovi Plana upravljanja vodnim područjem za razdoblje 2016.-2021. čiji sastavni dio čini Plan upravljanja rizicima od poplava.

 

Na osnovi Plana upravljanja poplavnim rizicima mogu se definirati četiri poplavne zone s obzirom na vjerojatnost pojavljivanja: zona velike vjerojatnosti (VV), zona srednje vjerojatnosti (SV), zona male vjerojatnosti (MV) i ostalo područje (O).

 

U elaboratu su dane smjernice kako bi se minimizirali poplavni rizici prilikom izrade prostornog plana. U Odredbama za provođenje dan je prijedlog razgraničenja osjetljivosti prostora s obzirom na pojedine poplavne zone, kao i prijedlog preporuka za planiranje građevinskih područja i zahvata u poplavnim zonama ovisno o njihovoj ranjivosti na poplave. Također su definirani i uvjeti za minimiziranje rizika od poplava u iznimnim slučajevima gradnje ranjivih zahvata u osjetljivim poplavnim zonama.