ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA

Praćenje provedbe PPZŽ

Prostorni plan Zagrebačke županije (PPZŽ) donesen je 2002. godine (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 3/02 te 6/02-ispravak). Do danas je doneseno šest izmjena i dopuna ovog Plana (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 (pročišćeni tekst), 27/15, 31/15 (pročišćeni tekst), 43/20, 46/20-ispr. i 2/21 (pročišćeni tekst)). Prostorni plan Zagrebačke županije, kao i njegove izmjene i dopune te prijedlog Pročišćenog teksta Odredbi i grafičkog dijela, izradio je ovaj Zavod.

Obveza praćenja provedbe Prostornog plana Županije određena je Zakonom o prostornom uređenju. Zavod prati provedbu Prostornog plana Županije kroz aktivno sudjelovanje u svim fazama izrade i donošenja prostornih planova užih područja čija je izrada i donošenje u nadležnosti gradova i općina. Ova je aktivnost započela 2002. godine, donošenjem PPZŽ-a, a nastavlja se kontinuirano kroz sve godine rada Zavoda.

 

Sustav praćenja provedbe Prostornog plana Zagrebačke županije utvrđen je kroz:

 

1. Izdavanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova 


2. Stručnu suradnju s gradovima i općinama u izradi planova iz njihove nadležnosti.