ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA

Stručno-analitički i ostali poslovi

Stručno-analitički poslovi

Stručno-analitički poslovi Zavoda uključuju izradu prostornih analiza koje se odnose na postojeću i planiranu namjenu prostora, izgrađenost građevinskih čestica, zaštitu i uvjete korištenja prostora i okoliša te na infrastrukturne sustave. Analize se izrađuju digitalno, koristeći suvremenu GIS tehnologiju i podatke Zavoda implementirane u informacijski sustav prostornog uređenja. Dosadašnje prostorne analize provodile su se za potrebe izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec – Zračna luka Zagreb, Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije, Izvješća o stanju u prostoru jedinica lokalne samouprave i dr.

 

Stručno-analitički i ostali poslovi - slika 1

Slika: Usporedna analiza Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke konunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12, 92/15 i 10/21) te VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, 2021.

 

Stručno-analitički i ostali poslovi - slika 2

 Slika: Primjena GIS-a u Zavodu - Analiza karata opasnosti od poplava za zone velike, srednje i male vjerojatnosti i građevinska područja Zagrebačke županije, 2022.

 

Vođenje dokumentacije prostora

Zavod kontinuirano vodi dokumentaciju prostora koja danas sadrži nekoliko stotina elaborata donesenih prostornih planova, planova u izradi, stručnih podloga, studija i projekata. Dokumentacija prostora sadrži i dokumentaciju o korištenju zemljišta (nekoliko tisuća rješenja o uvjetima građenja, lokacijske i građevinske dozvole, rješenja o izvedenom stanju i dr.).

 

Ostali poslovi Zavoda

Osim navedenih poslova, Zavod kontinuirano provodi i sljedeće aktivnosti:

  • sudjeluje u izradi strateških dokumenata za područje Zagrebačke županije,
  • sudjeluje u izradi propisa i dokumenata za područje Republike Hrvatske,
  • sudjeluje u stručnim povjerenstvima državne i županijske razine i dr.