ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA

Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja

Zakonom o prostornom uređenju utvrđena je obveza uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) za potrebe trajnog praćenja stanja u području prostornog uređenja i izrade izvješća o stanju u prostoru, na razini Države, županija i jedinica lokalne samouprave. Zavod kontinuirano vodi Informacijski sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije te ga postupno tehnički dorađuje i sadržajno dopunjava. Već desetu godinu provode se aktivnosti na uspostavi, vođenju i održavanju Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) prostornog uređenja Zagrebačke županije. Temeljni cilj uspostave Informacijskog sustava prostornog uređenja je osmišljavanje i izrada prostorne baze podataka Zagrebačke županije, obradom postojećih podataka - prostornih planova, dokumenata praćenja stanja u prostoru, geodetskih i katastarskih podloga i dr., a sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom prostora i izrade tematskih analiza. Prostorni planovi uređenja, kao i njihove izmjene i dopune, implementiraju se u geografsko-informacijski sustav prostornih planova općina i gradova prateći dinamiku njihova donošenja.

 

Vođenje Informacijskog sustava u Zavodu provodi se kroz obradu podataka za:

 Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja - slika 1

Slika: WEB GIS preglednik prostornih planova – primjer: PPUG Samobor, karta 1. Korištenje i namjena prostora. (Obrada za WEB GIS: Zavod i GDi d.o.o.).

 

Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja - slika 2

Slika: Implementacija prostornih planova uređenja u GIS sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije – primjer: PPUG Zaprešića, karta 1. Korištenje i namjena prostora (Implementacija u GIS: Zavod i GDi d.o.o.).