ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja

Obrada podataka za Državni plan prostornog razvoja

Tijekom 2015. godine Zavod je s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja te Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj sklopio Sporazum o poslovima obrade podataka prostornog plana Zagrebačke županije i prostornih planova uređenja općina i gradova na području Zagrebačke županije u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja. Slijedom navedenog, obrađeno je ukupno 35 prostornih planova, od toga 1 Prostorni plan županije, 9 Prostornih planova uređenja gradova i 25 Prostornih planova uređenja općina.

 

Tijekom 2016. godine, prema novom Sporazumu, obrađeno je ukupno 11 prostornih planova, od toga 2 Prostorna plana uređenja grada i 9 Prostornih planova uređenja općina.

 

2017. godine, prema novom Sporazumu, obrađeno je ukupno 10 prostornih planova, od toga 2 Prostorna plana uređenja grada i 8 Prostornih planova uređenja općina.

 

U 2018. godini, obrada planova za Državni plan prostornog razvoja podijeljena je u dvije grupe poslova: Grupa poslova 2: Prema novim specifikacijama (Ver.4) obrađeni su podaci za područje cijele Županije. Ovom specifikacijom određen je način obrade infrastrukturnih sustava (cestovni, željeznički i zračni promet, komunalni, energetski i vodnogospodarski sustav), područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije i uvjeti korištenja i zaštite prostora (prirodna i kulturna baština, zaštita i područja posebnog načina korištenja).

Grupa poslova 3: Prema specifikacijama iz 2015. godine (Ver.3) obrađeno je ukupno 8 prostornih planova, od toga 1 Prostorni plana uređenja grada i 7 Prostornih planova uređenja općina. Prema ovoj specifikaciji i dalje se obrađuju građevinska područja naselja i građevinska područja izvan naselja, granice naselja, JLS i obuhvata planova kao i prostori izvan naselja koji nisu građevinska područja (poljoprivredno zemljište, šume, vode, eksploatacijska polja i dr.).

 

Tijekom 2019. godine, prema novom Sporazumu i specifikacijama iz 2015. godine (Ver.3), obrađeno je ukupno 9 prostornih planova, od toga 1 Prostorni plan uređenja grada i 8 Prostornih planova uređenja općina.

 

Obrada podataka za Državni plan prostornog razvoja

Slika: Primjer planova obrađenih prema specifikacijama za DPPR