ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja

Obrada podataka za ISPU Republike Hrvatske

Na temelju zahtjeva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Zavod je u proteklom razdoblju kontinuirano provodio obradu prostornih planova s područja Zagrebačke županije za Geoportal prostornih planova, objavljenih u okviru Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske (ISPU RH). Ova aktivnost započela je 2013. godine, a provodi se kontinuirano od 2014. godine do danas. Prostorni planovi obrađuju se iz AutoCad-a u kojem su izrađeni u georeferencirani rasterski oblik (TIFF format, HTRS96/TM koordinatni sustav), u kojem se objavljuju na internetskim stranicama Ministarstva. Detaljni podaci o prostornim planovima (metapodaci) objavljuju se u posebnom Katalogu informacija o prostornim planovima unutar ISPU-a (eKatalog).

U eKatalog ISPU-a uneseno je, do kraja 2023. godine, gotovo 700 zapisa metapodataka prostornih planova (osnovni plan te izmjene i dopune planova) za prostorne planove svih razina na području Zagrebačke županije od toga je statusom "verificirano" odnosno vidljivo svim korisnicima cca. 600 metapodataka za sve razine planova. Preostali metapodaci koji nisu javno vidljivi su podaci o prostornim planovima koji su trenutno u izradi ili planovi kojima je obustavljena izrada.

Metapodaci se svakodnevno ažuriraju temeljem obavijesti jedinica lokalne samouprave, pregledom Internet stranica MGIPU, Zagrebačke županije, jedinica lokalne samouprave kao i pregledom službenih glasila županije, gradova i općina.

 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovlastilo je županijske zavode za prostorno uređenje za unos podataka o brownfield područjima u Registar brownfield područja Republike Hrvatske, sve u okviru Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske. Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske brownfield područja utvrđena su kao “napuštena / preskočena područja“, koja čine napuštene nekretnine ili nekretnine koje su se prestale koristiti u svojoj izvornoj namjeni (građevinski objekti i pripadajuće zemljište, uključujući infrastrukturu, neovisno o prethodnoj namjeni) te su slobodna za prenamjenu i ponovnu upotrebu. Posebno se ističu napušteni industrijski, vojni i ugostiteljsko-turistički kompleksi.

 

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije je proveo unos podataka u Registar za 25 lokacija s područja Zagrebačke županije. Od toga se 18 lokacija odnosi na područja koja su jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije predložile kao projekte u okviru Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreba. Ostalih 7 lokacija jedinice lokalne samouprave su predložile dodatno, na upit Zavoda.

 

Obrada podataka za ISPU Republike Hrvatske - slika 1

Slika: Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) Republike Hrvatske; sučelje za unos prostornih planova s područja Zagrebačke županije u eKatalog (www.ispu.mgipu.hr)