ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

STANJE U PROSTORU

Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije

 

Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije izrađuju se na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) te Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“, broj 48/14 i 19/15).

 

Izvješće je dokument kojim se Županijsku skupštinu i sva nadležna županijska tijela, kao i stručnu i širu javnost, izvješćuje o prostornom razvoju u Zagrebačkoj županiji u proteklom četverogodišnjem razdoblju. Izvješće sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, analizu izrade i provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te preporuke za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom prioritetnih aktivnosti  za naredno razdoblje.

 

Sadržaj Izvješća utvrđen je Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru, a na razini Županije ono se izrađuje u odnosu na Strategiju i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje državne razine, kao i dokumente županijske i lokalne razine koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru Županije.

 

Posljednje Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje od 2013. do kraja 2016. godine izradio je Zavod tijekom 2016. godine, a usvojila Županijska skupština 23. veljače 2017. godine. U izradi ovog Izvješća Zavod je surađivao s upravnim odjelima, javnim ustanovama i drugim institucijama Zagrebačke županije, kao s i većim brojem nadležnih državnih, županijskih i lokalnih javnopravnih tijela.

 

STANJE U PROSTORU

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU

2013. – 2016. GODINE