ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

STANJE U PROSTORU

Izvješće o stanju u prostoru

 

Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije te Izvješća o stanju u prostoru jedinica lokalne samouprave (na razini velikog grada, grada i općine) izrađuju se na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“, broj 48/14 i 19/15).

 

Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije je dokument kojim se Županijsku skupštinu i sva nadležna županijska tijela, kao i stručnu i širu javnost, izvješćuje o prostornom razvoju u Zagrebačkoj županiji u proteklom četverogodišnjem razdoblju. Izvješće sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, analizu izrade i provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te preporuke za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom prioritetnih aktivnosti  za naredno razdoblje.

 

Posljednje Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje od kraja 2016. do kraja 2020. godine izradio je Zavod tijekom 2020. godine, a usvojila Županijska skupština 23. veljače 2021. godine. U izradi ovog Izvješća Zavod je surađivao s upravnim odjelima, javnim ustanovama i drugim institucijama Zagrebačke županije, kao s i većim brojem nadležnih državnih, županijskih i lokalnih javnopravnih tijela.

 

Izvješće u cijelosti možete pogledati u nastavku:

 

STANJE U PROSTORU - slika 1

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU

2016. – 2020. GODINE

 

Izvješće na WEB-GIS portalu „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ možete pogledati na slijedećem LINKU.

 

Izvješće na razini velikog grada, grada i općine izrađuje se u odnosu na županijski prostorni plan, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje županijske razine koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru velikog grada, grada i općine, prethodno izvješće o stanju u prostoru i dokumente prostornoga uređenja velikog grada, grada i općine.

U okviru Registra prostornih planova, Zavod vodi evidenciju o svim Izvješćima o stanju u prostoru na razini velikog grada, grada i općine na području Zagrebačke županije: 

 

STANJE U PROSTORU - slika 2

Detaljan prikaz Izvješća o stanju u prostoru na razini velikog grada, grada i općine