ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
STANJE U PROSTORU

WEB-GIS portal 'Stanje u prostoru Zagrebačke županije'

U okviru unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije, u suradnji s tvrtkom GDi d.o.o. iz Zagreba, izrađen je novi WEB GIS portal pod nazivom „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“. Portal je interaktivna GIS aplikacija koja omogućuje brz i jednostavan pristup podacima o postojećem stanju u prostoru naše Županije. Podaci se temelje na posljednjem usvojenom Izvješću o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2016.-2020., a ažurirani su i novijim dostupnim podacima.

Na WEB GIS portalu dostupne su sljedeće teme: Teritorijalni ustroj i Demografska obilježja, Gospodarski pokazatelji, Namjena površina i stanje planova, Prometna infrastruktura, Vodnogospodarski sustav, Energetika, Kulturna baština i Prirodne vrijednosti.

 

WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije

(preporučuje se korištenje Google Chrome, Opera ili Firefox internet preglednika)

 

WEB-GIS portal 'Stanje u prostoru Zagrebačke županije' - slika 1

 

 

Demografska obilježja prikazuju podatke o broju stanovnika za naselja, općine, gradove i Županiju koji se temelje na Popisu stanovnika iz 2021. godine, a ažurirani su podacima Državnog zavoda za statistiku o prirodnom prirastu i saldu migracija iz 2022. godine.

Gospodarski pokazatelji daju prikaz indeksa razvijenosti, prosječnog dohotka po stanovniku, prosječnih izvornih prihoda po stanovniku i dr. za svaku jedinicu lokalne samouprave u odnosu na prosjek Županije, a temelje se na podacima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz 2018. godine.

Tematska karta Namjena površina i stanje planova temelji se na podacima iz Prostornog plana Zagrebačke županije, kao i podacima iz prostornih planova uređenja gradova i općina, zaključno s 31.1.2023. godine za podatke o namjeni površina dok su podaci o stanju prostornih planova redovito ažurirani.

Tematska karta Prometna infrastruktura prikazuje podatke (naziv, duljinu i dr.) o cestovnom, željezničkom i zračnom prometu na području Zagrebačke županije, a temelji se na Odluci o razvrstavanju javnih cesta iz 2021. godine, Odluci o razvrstavanju željezničkih pruga iz 2017. i podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Tematska cjelina Vodnogospodarski sustav sadrži nekoliko karata: Vodoopskrba, Isporučitelji vodnih usluga, Zone sanitarne zaštite, Mali slivovi te Ekološko i kemijsko stanje voda. Izvor podataka su Hrvatske vode, zaključno sa 2018. godinom.

Tematska karta Elektroenergetika daje prikaz mreže visokonaponskih dalekovoda i trafostanica, a izvor je Hrvatski operator prijenosnog sustava.

Tematska karta Kulturna baština prikazuje podatke o zaštićenim objektima kulturne baštine koji se temelje na Registru kulturnih dobara iz 2021. godine, a popraćeni su fotografijama iz Konzervatorske podloge izrađene za Prostorni plan Zagrebačke županije. U ovoj se tematskoj cjelini nalazi i druga karta koja daje prikaz Krajobraznih cjelina utvrđenih Krajobraznom studijom Zagrebačke županije iz 2015. godine.

Karta prirodnih vrijednosti prikazuje zaštićene vrijednosti – objekte i površine, prema podacima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu iz 2018. godine, popraćeno grafičkim prikazima iz brošure pod nazivom Zaštićene prirodne vrijednosti Zagrebačke županije iz 2006. godine.

 

Odabirom različitih podloga (u gornjem desnom uglu portala) moguće je podatke pregledavati na zračnim snimkama, topografskim podlogama, reljefnim kartama i dr.