ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Pokrenut postupak stavljanja izvan snage Prostornog plana Črnkovec – Zračna luka Zagreb
30. 05. 2019.

Pokrenut postupak stavljanja izvan snage Prostornog plana Črnkovec – Zračna luka Zagreb

Pokrenut postupak stavljanja izvan snage Prostornog plana Črnkovec – Zračna luka Zagreb

Donošenjem Odluke na 11. sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije, koja je održana 16. svibnja 2019. godine, započeo je postupak stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec – Zračna luka Zagreb. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec – Zračna luka Zagreb objavljena je u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 14/19, a može se pregledati putem sljedeće poveznice: ODLUKA.

 

Postupak stavljanja ovog Plana izvan snage započeo je kako bi se, po donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije čija je izrada u tijeku, omogućila brža i izravnija provedba planerskih rješenja utvrđenih VII. izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije u području obuhvata ovog Plana. Ovo se posebno odnosi na redefiniranje kriterija za dimenzioniranje građevinskih područja, koji se temelje na realiziranim planovima i projektima u obuhvatu Plana.

 

Tijekom sedmogodišnjeg razdoblja važenja Plana, unutar područja njegovog obuhvata, brojni konflikti interesnih zahvata razriješeni su realizacijom značajnih planova i projekata. Tijekom razdoblja 2012. – 2014. godine provedeni su, u nadležnosti Hrvatskih voda, opsežni hidrogeološki radovi koji su poslužili kao podloga za izradu Elaborata zona sanitarne zaštite vodocrpilišta Črnkovec (uža lokacija) i Novelaciju elaborata zaštitnih zona vodocrpilišta Kosnica I. faza. U studenom 2013. godine puštena je u promet državna cesta DC 30 tzv. Istočna obilaznica Velike Gorice, a u ožujku 2017. pušten je u promet novi terminal Zračne luke Franjo Tuđman sa pristupnom državnom cestom DC 430. Također, Prostornim planovima uređenja Grada Velike Gorice i Općine Orle preuzeta su i razrađena ostala prostorno planska rješenja iz Plana (propisane su mjere zaštite arheološkog područja Andautonija i izvorišnog područja rijeke Odre, utvrđene su gospodarske zone izvan naselja, planirana je obilaznica naselja Šćitarjevo i dr.).

Obzirom na gore navedeno Plan je ispunio svoje osnovne zadaće.

 

Po donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije sa utvrđenim povoljnijim kriterijima za razvoj naselja, gospodarskih i športsko-rekreacijskih zona izvan naselja te odredbama za neposrednu provedbu izgradnje sadržaja unutar Prostora za razvoj Zračne luke Franjo Tuđman, ovaj Plan bi predstavljao prepreku u provedbi tih kriterija i odredbi, obzirom da su njime propisani stroži kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru. Postupci za oba prostorna plana u daljnjem tijeku provodit će se usporedno.

 

SLIKA: Izvod iz Prostornog plana Črnkovec – Zračna luka Zagreb („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 23/12);  Karta 1. Korištenje i namjena prostora

 

Pokrenut postupak stavljanja izvan snage Prostornog plana Črnkovec – Zračna luka Zagreb