ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Izrada projekata, studija i stručnih podloga

Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije iz područja demografije

Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije  iz područja demografije - slika 1

Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije  iz područja demografije

 

U sklopu pripremnih aktivnosti na izradi Prostornog plana Zagrebačke županije Zavod je tijekom 2015. godine pokrenuo izradu elaborata „Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije iz područja demografije“. Elaborat je izradila dr.sc. Nada Rajić u studenom 2015. godine.


Svrha elaborata je ažuriranje poglavlja Prostornog plana Zagrebačke županije demografskim podacima temeljenim na posljednjem Popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011. godine, u cijelosti objavljenim 2014. godine, kao i projekcijama kretanja broja stanovništva na području Županije.


Poglavlja iz Prostornog plana Zagrebačke županije koja su obrađena u Elaboratu su sljedeća:

  1. Polazišta (Površina, stanovništvo i naseljenost, Demografska povezanost Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Tablični prikaz osnovnih podataka o stanju u prostoru, Prostorno razvojne i resursne značajke, Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje).
  2. Ciljevi prostornog razvoja i uređenja (Demografski razvoj)
  3. Plan prostornog uređenja (Prognoza demografskih kretanja, Sustav planiranja naselja),
  4. Odredbe za provođenje (Kriteriji za dimenzioniranje građevinskih područja naselja – čl. 83.- 85. Odluke o donošenju Prostornog plana Zagrebačke županije, („Glasnik Zagrebačke županije“, 3/02, 6/02-ispr., 8/05, 8/07, 4/10, 10/11 i 14/12 –pročišćeni tekst).