ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016.-2020.
02. 03. 2020.

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016.-2020.

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016.-2020.

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije započeo je izradu Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016. – 2020. godine. Sredinom veljače Zavod je uputio javnopravnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije poziv na dostavu podataka iz njihovog dijela nadležnosti za potrebe izrade Izvješća. Usporedo s traženjem navedenih podataka u Zavodu se izrađuju dijelovi Izvješća za koje su podaci dostupni putem službenih mrežnih stranica ili temeljem javno objavljenih dokumenata. Izrada Izvješća je dugoročni proces te se završetak njegove izrade očekuje krajem  godine.

 

Izvješće o stanju u prostoru je dokument kojim se Županijsku skupštinu i sva nadležna tijela županijske uprave, kao i stručnu i širu javnost, izvješćuje o prostornom razvoju u Zagrebačkoj županiji u navedenom razdoblju. Izvješće sadrži analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“, broj 48/14 i 19/15) utvrđeno je da županije izrađuju Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine u odnosu na prethodno Izvješće. Obzirom da je prethodno Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije izrađeno za razdoblje 2013.-2016. bilo je potrebno prići izradi Izvješća za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

 

Svrha izrade Izvješća je dobivanje sveobuhvatnog pregleda prostornog razvoja i planiranja prostora Zagrebačke županije sa sustavom prostornog uređenja. Cilj izrade Izvješća je predvidjeti prostorno razvojne trendove temeljene na postojećim uvjetima, prikazati instrumente prostornog planiranja te učinkovite mjere što su ih nadležna tijela poduzela u razmatranom proteklom razdoblju na svim razinama planiranja. Izvješće prioritetno prikazuje utvrđene probleme u prostoru, postojeća rješenja za poboljšanje stanja te ukazuje na mogućnosti daljnjih usmjerenja prostornog razvoja, odnosno analizira stanja i promjene u prostoru koje nastaju pod utjecajem različitih društvenih procesa i imaju veći ili manji neposredan utjecaj na prostor. U okviru Izvješća ocjenjuje se učinkovitost planskih mjera za unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, daje se osnova za određivanje smjernica prostornog razvoja Zagrebačke županije te određuje potreba izmjene i dopune važećih i/ili izrade novih strateških dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine, kao i drugih dokumenata te razine. Izvješćem se nastoji dobiti cjelovita, argumentirana i objektivna spoznaja o prostoru Zagrebačke županije.

 

Slika: Izvadak iz Nacrta Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016.-2020.

 

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016.-2020.

 

Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2013.-2016. možete pogledati OVDJE