ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
PROSTORNI PLANOVI Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO

Prostorni plan područja posebnih obilježja (PPPPO) Črnkovec - Zračna luka Zagreb

Prostorni plan područja posebnih obilježja (PPPPO) Črnkovec - Zračna luka Zagreb

 

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec - Zračna luka Zagreb na svojoj 19. sjednici, održanoj 20. rujna 2012. godine.

 

Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec - Zračna luka Zagreb objavljena je u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 23/12.

 

Izrađivač ovog Prostornog plana bio je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

 

Elaborat PPPPO Črnkovec - Zračna luka Zagreb sastoji se od Osnovnog dijela i Obveznih priloga:

 

1. OSNOVNI DIO PLANA

 I.1. TEKSTUALNI DIO

Osnovni dio Plana

 

I.2. GRAFIČKI DIO

I.2.1. KARTOGRAFSKI PRIKAZI U MJERILU 1:25.000

1. Korištenje i namjena prostora

2. Infrastrukturni sustavi

3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

 

I.2.2. KARTOGRAMI U MJERILU 1: 80.000 i 1:50.000

1. Položaj obuhvata PPPPO u Državi i Županiji

2. Teritorijalno - politički ustroj

3. Teritorijalno - politički ustroj na ortofoto podlogama

4. Obilježja reljefa

5. Vodne površine

6a. Hidrogeološke značajke - vrste stijena i geološke granice

6b. Hidrogeološke značajke - propusnost i podzemne vode

7. Geološka potencijalnost mineralnih sirovina, prikaz eksploatacijskih polja, nelegalne eksploatacije i       istražnih bušotina

8. Karta staništa

9. Infrastrukturni sustavi - promet

10. Infrastrukturni sustavi - energetika i telekomunikacije

11. Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav

12. Zaštićene prirodne vrijednosti, krajobraz i ekološka mreža

13. Zaštićena i evidentirana kulturna dobra

14. Valorizacija i karakterizacija povijesnog krajolika

15. Uvjeti za zaštitu kulturno - povijesnih i pejsažnih obilježja sa prikazom turističkog razvoja prostora

16. Sanacija ugroženih područja

17. Područja posebnih ograničenja u korištenju

 

II. OBVEZNI PRILOZI

Obvezni prilozi - 1. dio

Obvezni prilozi - 2. dio

 

III. ODLUKA O DONOŠENJU

Odluka o donošenju PPPPO Črnkovec - Zračna luka Zagreb

 

Stavljanje izvan snage PPPPO Črnkovec - Zračna luka Zagreb

Županijska skupština Zagrebačke županije, na svojoj 11. sjednici, održanoj 16. svibnja 2019. godine, donijela je Odluku o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec – Zračna luka Zagreb. Odluka je objavljena u "Glasniku Zagrebačke županije", broj 14/19 od 17. svibnja 2019. godine. Odluku je moguće pogledati OVDJE.