ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
PROSTORNI PLANOVI

Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU

Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU - slika 1 Detaljan prikaz tijeka izrade i donošenja planova: GUP, UPU i DPU

 

Prostorni planovi lokalne razine, čije je donošenje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, osim prostornih planova uređenja gradova ili općina, sukladno Zakonu o prostornom uređenju su i:

  • Generalni urbanistički plan koji se obvezno donosi za građevinsko područje naselja i izdvojeno građevinsko područje izvan naselja središnjeg naselja velikog grada.
  • Urbanistički plan uređenja koji se obvezno donosi za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju
  • Detaljni plan uređenja (koji se temeljem Zakona o prostornom uređenju smatraju urbanističkim planovima uređenja).

 

Ovi se planovi, po donošenju, dostavljaju Zavodu koji ih uvodi u Registar prostornih planova Zagrebačke županije i objavljuje u WEB GIS pregledniku.

 

Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU - slika 2 Ulaz u WEB-GIS PREGLEDNIK